Itaca-Web familia CUT

La Conselleria d’Educació, amb l’objectiu de facilitar la comunicació entre els centres educatius i les famílies a través de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, està modernitzant la gestió acadèmica i administrativa dels centres docents per mitjà del projecte ITACA (Innovació Tecnològica Administrativa per a Centres i Alumnes).
Amb la implantació de l’aplicació informàtica ITACA, per a les ensenyances d’infantil i primària, es posa a disposició de mares, pares, tutors o tutores legals i alumnes un nou canal de comunicació amb el centre educatiu a través de la pàgina web per a famílies: https://familia.edu.gva.es

Este servici oferix la possibilitat de consultar notes, faltes, retards, comportaments, avisos de tutors i activitats complementàries a través d’Internet. També s’oferix el servici de notificació de qualificacions o avisos a través de SMS. Per a tindre accés a esta informació és necessari ser mare, pare, tutor o tutora legal de l’alumne o alumna i donar-se d’alta en este servici. Per a això, haurà de presentar la corresponent sol·licitud en el centre educatiu on estiga matriculat el seu fill o la seua filla. La sol·licitud pot realitzar-se per un o ambdós pares o tutors; en eixe cas, cada un d’ells haurà d’omplir i entregar en el centre l’imprés de sol·licitud que se li facilitarà en el mateix.
No cal renovar la sol·licitud cada any, s’entén que mentres estiguen matriculats els seus fills en el mateix centre disposarà del servici. Únicament si es  matricula un altre membre de la unitat familiar haurà de sol·licitar-ho. Per tant, si ja la va sol·licitar l’any anterior, no serà necessari tornar a tramitar-la. Si els fills assistixen a diferents centres, haurà de sol·licitar-ho en cada un d’ells.
Les instruccions per a accedir a estos servicis es poden obtindre en el propi centre educatiu o en la pàgina web https://familia.edu.gva.es.


La Conselleria de Educación, con el objetivo de facilitar la comunicación entre los centros educativos y las familias a través de las tecnologías de la información y la comunicación, está modernizando la gestión académica y administrativa de los centros docentes mediante el proyecto ITACA (Innovación Tecnológica Administrativa para Centros y Alumnos).
Con la implantación de la aplicación informática ITACA, para las enseñanzas de infantil y primaria, se pone a disposición de madres, padres, tutores legales, alumnos y alumnas un nuevo canal de comunicación con el centro educativo a través de la página web para familias: https://familia.edu.gva.es.

Este servicio ofrece la posibilidad de consultar notas, faltas, retrasos, comportamientos, avisos de tutores y actividades complementarias a través de Internet. También se ofrece el servicio de notificación de calificaciones o avisos a través de SMS. Para tener acceso a esta información, es necesario ser madre, padre, tutor o tutora legal del alumno o alumna y darse de alta en este servicio. Para ello, deberá presentar la solicitud correspondiente en el centro donde esté matriculado su hijo o hija. La solicitud puede realizarse por uno o ambos padres o tutores; en ese caso, cada uno de ellos deberá cumplimentar y
entregar en el centro el impreso de solicitud que se le facilitará en el mismo.
No es necesario renovar la solicitud cada año, se entiende que mientras estén matriculados sus hijos en el mismo centro dispondrá del servicio. Únicamente si se matricula otro miembro de la unidad familiar deberá solicitarlo. Por tanto, si ya la solicitó el año anterior, no será necesario volver a tramitarla. Si los hijos asisten a diferentes centros, tendrá que solicitarlo en cada uno de ellos.
Las instrucciones para acceder a estos servicios se pueden obtener en el propio centro educativo o en la página web https://familia.edu.gva.es.