NORMES DE MENJADOR / NORMAS DE COMEDOR

 • Sol·licitar el servei de menjador mitjançant el full que arreplega les dades disponible a Consergeria i a la web del centre. Solicitar el servicio de comedor mediante la hoja que recoge los datos y que está disponible en Conserjería y en la web del centro.

 • La inscripció per a setembre es farà els dies 3 i 4, per a octubre i la resta de l’any del 17 al 21 del mes anterior. La inscripción, para septiembre, se hará los días 3 i 4 y para octubre y el resto del año, del 17 al 21 del mes anterior.

 • Els alumnes comensals tenen el dret a rebre un menú de qualitat i equilibrat. Los alumnos comensales tienen el derecho a recibir un menú de calidad y equilibrado.

 • Els alumnes comensals tenen l’obligació de menjar de tot en la quantitat necessària per al seu desenvolupament físic. Los alumnos comensales tienen la obligación de comer de todo en la cantidad necesaria para el su desarrollo físico.

 • No es realitzaran menús especials per creences religioses, sí per malaltia. Es sol·licitaran per escrit i amb informe del metge. No se realizarán menús especiales por creencias religiosas, por enfermedad. Se solicitarán por escrito y con informe del médico.

 • El pagament del menjador es realitzarà mitjançant domiciliació bancària o ingrés en el compte de l’escola per part de la família. El pago del comedor se realizará mediante domiciliación bancaria o ingreso en la cuenta de la escuela por parte de la familia.

 • El pagament del menjador es farà per avançat del 15 al 18 del mes anterior, mai el mateix mes, i a ser possible, per domiciliació bancària. De no fer-ho, no es podrà quedar al menjador el mes següent. El pago del comedor se hará por adelantado del 15 al 18 del mes anterior, nunca el mismo mes, i a ser posible, por domiciliación bancaria. De no hacerlo, no se podrá quedar al comedor el mes siguiente.

 • La NO assistència al menjador es descomptarà a partir del quart dia si ha sigut comunicat amb suficient antelació. Dita devolució s’abonarà al mes següent(Els 4 primers dies No es descontaran, el 5é,SI). La NO asistencia al comedor se descontará a partir del cuarto día si ha sido comunicado con suficiente antelación. Dicha devolución se abonará al mes siguiente( los 4 primeros dias NO se descontaran, el 5º, SI).
 • El no estar al corrent del pagament del menjador implica la pèrdua automàtica de la plaça d’aquest servei. El no estar al corriente en el pago del comedor implica la pérdida automática de la plaza en este servicio.

 • La sol·licitud de plaça en el servei de menjador implica l’acatament de les normes establertes pel mateix i que estan ampliades al Reglament de Règim Interior. La solicitud de plaza en el servicio de comedor implica el acatamiento de las normas establecidas por el mismo y que están ampliadas al Reglamento de Régimen Interior.

 • La sol·licitud de plaça en el menjador escolar ha de ser, com a mínim, d’un mes. La solicitud de plaza en el comedor escolar tiene que ser, como mínimo, de un mes escolar.

 • Per a donar-se de baixa aquest servei s’ha d’avisar amb una setmana d’antelació. Para darse de baja de este servicio se deberá avisar con una semana de antelación.

 • Preu del menú 4,25€ per dia. Precio del menú 4,25€ por día.

Aquestes normes van ser aprovades per el Consell Escolar celebrat el 09/07/2014

CURS/CURSO: 2014/2015