Menjador escolar

INFORMACIÓ GENERAL

El menjador del CEIP La Mediterrània compta amb cuina pròpia. Està situat en l’edifici principal de l’escola per facilitar l’accés tant als alumnes d’Infantil com de Primària.

Estimades famílies: Tot l’alumnat que dina al centre deu portar un raspall per a rentar­se les dents.

NO deu portar pasta dentífrica.

NO deu portar got. El centre té gots.

NO deu de portar borsa.

El centre disposa de lloc on dipositar el raspall i el got que se li assignarà.

 

DRETS DELS USUARIS :

 • Rebre una alimentació en condicions saludables d’higiene.
 • Rebre una alimentació especial en el cas dels alumnes amb infermetats o al·lèrgies.
 • Rebre una alimentació equilibrada des de la perspectiva dietético-nutricionals d’acord amb les pautes nutricionals fixades per l’Administració.
 • Rebre la deguda atenció de les cuidadores.
 • Participar en les activitats realitzades en els períodes de temps lliure anteriors y posteriors a l’ hora de l’alimentació.
 • Rebre informació mensual del pla de menjars.
 • A més dels reflectits a l’Ordre 53/2012 del 8 d’agost.

 

DEURES DELS USUARIS:

 

 • Assistir al menjador escolar, salvo justificació expressa.
 • Esforçar-se per menjar de tot, participant, així, en una alimentació variada.
 • Respectar els horaris establerts per a menjar.
 • Complir les normes d’higiene.
 • Tindre cura del material del menjador escolar i dels tallers.
 • Romandre al centre durant l’horari del menjador.
 • Respectar las normes de funcionament establertes pel centre per al servici de menjador.
 • Abonar la tarifa per menú fixada, anualment, per l’Administració.
 • A més dels reflectits a l’Ordre 53/2012 del 8 d’agost.

 


CONSEQÜÈNCIES DE NO COMPLIR ELS DEURES

 

Si no compleixen els deures, qualsevol dels usuaris del menjador, se li aplicaran les sancions reflectides en el RRI del centre, d’acord amb la catalogació de la falta comesa.

Les faltes es registraran en el part d’incidències. Aquest parts seran avaluats per la direcció i l’encarregat/da del menjador i si són greus o molt greus passaran a la comissió de convivència per a l’aplicació del càstig o sanció corresponent. La reiteració en les faltes, així com les faltes de indisciplina i falta de respecte a qualsevol membre del menjador podran ser motiu d’expulsió, es a dir, la pèrdua del dret al servei.

 

Si els que no compleixen els deures són els treballadors se’ls aplicarà l’Ordre53/2012 del 8 d’agost o el Decret 233/1997, de dos de setembre del Govern Valencià, Reglament Orgànic i Funcional de les escoles d’Infantil i Primària.

Per a dur a terme aquest Projecte Educatiu contem amb un equip de treball:

L’equip de treball del menjador està format per un grup de persones totes elles imprescindibles per al bon funcionament d’un servei tan complex com és el menjador escolar. Aquest equip està format per:

 • El Director
 • L’encarregat/da del menjador
 • El personal de cuina
 • L’equip de monitors

El servicio de comedor oferta 135 plazas para comensales, en base a ello en caso de superar la oferta, hacemos pública la Orden 53/2012 de 8/8/2012 que en su artículo 7 “Usuarios del comedor” dice:

 1. La selección y admisión del alumnado usuario del servicio de comedor en el caso de la existencia de más solicitudes que plazas disponibles, corresponderá al consejo escolar del centro.

 1. El consejo escolar, para cada curso escolar, realizará la selección y admisión del alumnado solicitante. El hecho de que en el curso anterior se haya sido usuario del servicio de comedor no presupone que lo sea para los siguientes cursos escolares.

 2. El consejo escolar resolverá aquellas reclamaciones que se presenten al respecto, respetando el siguiente orden de preferencia, para lo cual deberá comprobar la documentación justificativa que obra en poder del centro docente y la aportada por los interesados:

a) Alumnado usuario del transporte escolar beneficiario de la ayuda de comedor.

b) Alumnado beneficiario de ayuda asistencial de comedor.

c) Alumnado usuario del transporte escolar sin beneficio de ayuda de comedor.

d) Alumnado cuyos padres o tutores legales trabajen, o, en el caso de familias monoparentales, que el padre, la madre, tutor o tutora tenga incompatibilidad de su horario laboral con el horario escolar del alumno.

En este caso, para su justificación, deberá presentarse declaración jurada y certificación suficiente donde conste la incompatibilidad de horarios.

e) Alumnado ordenado, de mayor a menor, según el número de hermanos y hermanas que están matriculados en el centro docente y para los cuales se desea utilizar el servicio de comedor.

f) Alumnado de otros centros docentes cercanos que no tengan servicio de comedor, siguiendo la priorización establecida con anterioridad y con la necesaria autorización de la dirección territorial competente en materia de educación.