En el tablón de anuncios del centro está publicado el nuevo listado provisional de ayudas de comedor para el curso 2017/2018. Dicho listado sustituye el listado anterior publicado el día 4 de septiembre.

_______________________________________________________

Al tauler d'anuncis del centre està publicat el nou llistat provisional 
d'ajudes de menjador per al curs 2017/2018. L'esmentat llistat 
substitueix el llistat anterior publicat el dia 4 de setembre.