El projecte educatiu s’elabora a partir de l’anàlisi prèvia de les necessitats específiques de l’alumnat i del context escolar, socioeconòmic, cultural i sociolingüístic del centre.

Este inclourà:

– Valors, objectius i prioritats d’actuació, d’acord amb la identitat del centre i la consecució dels fins que establixen la Llei Orgànica 2/2006 d’Educació i la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià.

– La concreció dels currículums.

– El tractament transversal de l’educació en valors en les diferents àrees, amb especial referència a l’educació en la convivència escolar, familiar i social, així com a la resolució de conflictes, amb respecte al principi de no discriminació i d’inclusió educativa com a valors fonamentals.

-El pla de convivència.

-El pla d’acció tutorial.

-El pla de normalització lingüística.

-El pla per al foment de la lectura.

-El pla de transició de l’Educació Primària a l’Educació Secundària Obligatòria, en el cas de centres que impartisquen l’etapa d’Educació Primària.

-El reglament de règim intern del centre.

-El disseny particular del programa d’educació plurilingüe, programa experimental plurilingüe o programes d’educació bilingüe.

-Les mesures d’atenció a la diversitat de l’alumnat Contracte Programa.

 

Objectius genèrics:

1. Un ensenyament de qualitat, que forme individus amb capacitat de millorar-se a si mateix i de transformar positivament l’entorn en que viuen.

2. Una atenció e informació continua als pares sobre tot lo relacionat en l’educació del seus fills.

3. Un recolzament i estímul constant a tot el personal del Centre, tant als mestres, com al personal no docent.

4. Un lloc de convivència, el Cole, com a lloc de trobada i de cultura, on regne la tolerància i l’enriquiment mutu.

5. Un apropament i comunicació que permetran definir criteris en actuacions col·lectives amb les Institucions educatives, socials i polítiques existents, per a que en les comunitats d’economia deprimida, no sols siguem coneixedors dels problemes socials que puga patir l’alumnat, si no que es puguen establir mitjans reials de compensació social.

6. Una gestió econòmica racionalitzada i transparent al servei del Projecte Educatiu.

I per a obtindre’ls pretenc exercir la direcció basada en el triomf, tenint les finalitats educatives del Centre com a referent i guia d’actuar. Treball en equip, responsabilitat i coherència en la pressa de decisions, no es poden justificar les negligències i la desídia personal, si amb això, es trenca la serietat i cientificitat del treball educatiu. Potenciaré la participació reial de la Comunitat Educativa, participaré amb les idees i mesures que ajuden a disminuir i compensar les desigualtats davant l’educació i la vida. Animaré a l’execució de projectes que globalitzen les practiques d’ensenyament/aprenentatge o milloren els eixos transversals en l’escola.

El clima del Centre em mereix especial atenció, en quines condicions el professorat i l’alumnat desenvolupa el treball, sense oblidar la normativa vigent i sense detriment de l’autonomia de gestió i desenrotll que contínuament reclamem per al Centre. Aquestes directrius em portaran a l’últim fi: oferir una Educació de qualitat.

 

Selecció_020

 

El projecte educatiu serà aprovat i avaluat pel Consell Escolar i, una vegada s’efectue la seua aprovació, serà publicat en el tauler d’anuncis del centre.