Amb el programa d’educació plurilingüe (immersió lingüística) al segon cicle d’infantil es permet millorar els programes d’educació bilingüe amb la introducció primerenca d’una llengua estrangera en el mateix espai comunicatiu. Així mateix, amb la introducció primerenca de la llengua anglesa en el nostre context bilingüe i, aprofitant les característiques de l’alumnat d’estes edats, es pretén incentivar la seua motivació i actitud positiva davant la nova llengua, familiaritzant-se amb la realitat plurilingüe del seu entorn i augmentant el nivell de competència lingüística com a resultat d’un tractament integrat de les llengües i de les llengües i els continguts.

El programa d’educació plurilingüe al segon cicle de l’educació infantil suposarà la introducció de la llengua anglesa a partir del nivell de 4 anys, mitjançant un tractament metodològic i didàctic integrat propi i singular d’este programa.

RELACIÓ DE CENTRES AUTORITZATS A APLICAR EL PROGRAMA D’EDUCACIÓ PLURILINGÜE AL SEGON CICLE DE L’EDUCACIÓ INFANTIL Curs 2011/2012

RELACIÓ DE CENT RES AUTORITZATS A APLICAR EL PROGRAMA D’EDUCACIÓ PLURILINGÜE (PEBE) EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA Curs 2011/2012