La Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu, ha establit que l’activitat educativa es desenrotllarà atenent, entre altres, al principi d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació. Per això, i a fi de fer efectiu el dit principi s’establix que les polítiques d’educació compensatòria reforçaran l’acció del sistema educatiu de forma que s’actue sobre les desigualtats derivades de factors socials, econòmics, culturals, geogràfics, ètnics o d’una altra índole.

El nostre Programa d’Educació Compensatòria desenrotlla les actuacions que permeten previndre i compensar les desigualtats educatives per tal que els alumnes i les alumnes amb necessitats de compensació educativa puguen fer efectiu el principi d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació i, superant la situació de desigualtat, puguen aconseguir els objectius mínims de la LOE.