El CEIP La Mediterrània participa en els següents Programes o mesures Educatives:

 

PROGRAMA CONTRACTE

Resolució del 30 d’octubre de 2012 de la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa.

La Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu, ha establit que l’activitat educativa es desenrotllarà atenent, entre altres, al principi d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació. Per això, i a fi de fer efectiu el dit principi s’establix que les polítiques d’educació compensatòria reforçaran l’acció del sistema educatiu de forma que s’actue sobre les desigualtats derivades de factors socials, econòmics, culturals, geogràfics, ètnics o d’una altra índole.

El desenvolupament de mesures que contempla el nostre Contracte Programa desenrotlla les actuacions que permeten previndre i compensar les desigualtats educatives per tal que els alumnes i les alumnes amb necessitats de compensació educativa puguen fer efectiu el principi d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació i, superant la situació de desigualtat, puguen aconseguir els objectius mínims de les Lleis d’Educació.

Dins del Contracte Programa desenvolupem mesures com l’Ampliació de l’Horari Escolar.

Treballs per grups flexibles, on s’aten als alumnes per competència curricular.