Uso del uniforme

Written by admin On maig - 15 - 2013 Desactiva els comentaris

ÚS DE L’UNIFORME (en castellano mas abajo)

El Decret 39/2008 de 4 d’abril, del Consell, sobre la convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l’alumnat, pares, mares, tutors o tutores legals, professorat i personal d’administració i servicis, en el Capítol ll, Deures dels pares, mares, tutors o tutores dels alumnes, Article 52. de Deures en l’apartat “t” diu:

En el cas que el Reglament de Règim Interior del centre preveja l’ús del l’uniforme per als alumnes, els pares, mares, tutors o tutores tindran l‘obligació de complir la mesura.

Per tant, després d’escoltar a les famílies, (consulta realitzada el 10 de juny de 2010,que dona el a l’uniforme amb el 82%) i als seus representants, l’AMPA, que volien la implantació de l’uniforme en aplicació de la Resolució de 24 de setembre de 2010 va ser aprovat pel Consell Escolar del CEIP La Mediterrània el 29 de juny de 2010 en el punt 4: Aprovació si procedeix de l’ús de l’Uniforme Escolar per tots els membres del Consell Escolar i per “unanimitat”. Els resultats van ser comunicats a la Direcció General d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional.

Per tant i en aplicació del Decret 39/2008, tal decisió es va incorporar al Reglament de Règim Interior amb aquesta data (29/06/2010) i figura en el punt 11 “Jornada Escolar”, apartat H, i que complementa el apartat “t” del punt 7.2 DEURES DELS PARES, MARES, TUTORS O TUTORES DELS ALUMNES” del RRI.

Com a Presidenta del Consell Escolar comunique a les famílies o tutor/res legals dels alumnes matriculats al CEIP La Mediterrània que per al curs 2013/2014 seràobligatori el ús de l’uniforme escolar des de 1r curs d’Infantil 2n Cicle (tres anys) fins a 6é de Primària, tal i com es va definir i decidir en el seu dia.

USO DEL UNIFORME

El Decreto 39/2008 de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los centros no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre derechos y deberes del alumnado, padres, madres, tutores legales, profesorado y personal de administación y servicios, en el Capítulo ll, Deberes de los padres, madres, tutores legales de los alumnos, Artículo 52. de Deberes en el apartado “t” dice:

En el caso que el Reglamento de Régimen Interno del centro prevea el uso del uniforme para los alumnos, los padres madres o tutores legales temdran la obligación de cumplir la medida.

Por tanto, después de escuchar a las familias, (consulta realizada el 10 de junio de 2010, que da el al uniforme por un 82%) y a sus representantes, el AMPA, que querían la implantación del uniforme en aplicación de la Resolución de 24 de septiembre de 2010. Fue aprobado por el Consejo Escolar del CEIP “La Mediterrània” el 29 de junio de 2010 en el punto 4: Aprobación si procede del uso del Uniforme Escolar, por todos los miembros de Consejo Escolar i por “unanimidad”. Los resultados fueron comunicados a la Dirección General de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional.

Por tanto y en aplicación del Decreto 39/2008, tal decisión se incorporó el Reglamento de Régimen Interno en esta fecha (29/06/2010) y figura en el punto 11 “ Jornada Escolar”, apartado H, y que complementa el apatado “t” del punto 7.2 “DEBERES DE LOS PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES” del RRI.

Como Presidenta del Consejo Escolar comunico a las familias o tutores legales de los alumnos matriculados en el CEIP La Mediterrània que para el curso 2013/2014 será obligatorio el uso del uniforme desde 1r curso de E. Infantil 2º Ciclo (tres años) hasta 6º de Primaria, tal y como se definió y decidió en su día.

Notícies d'actualitat

Enjoy this Post? We'd love your vote!

Comments are closed.

Banners

Featured post

NUEVO HORARIO DE VENTA DE UN

Posted on : nov - 29 - 2018

NOU HORARI DE VENDA D´UNIFORMES: TOTS ELS DIMECRES DE ...

Noticias de interés

Posted on : mai - 7 - 2013

  Ampas, docentes, alumnos y sindicatos se unen para ...

Uniforme

Posted on : mai - 15 - 2013

Debido a el aumento de la demanda de ...

Uso del uniforme

Posted on : mai - 15 - 2013

    ÚS DE L’UNIFORME (en castellano mas abajo) El Decret ...